Portal
Szkoła Podstawowa
01.03.2018

 

 

REKRUTACJA do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku

w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm. poz. 949 i poz. 2203),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

3. Statut szkoły

 

 

 

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Rodzaje czynności

 

Termin w postępowaniu
w
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

do dnia 31 stycznia 2018r.

......................................

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Złożenie w przedszkolu/szkole deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 od dnia 22 lutego 2018r. 

do dnia 28 lutego 2018 r. 

 ...................................

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 od 1 marca 2018r.

do 21 marca 2018r. 

 od 23 kwietnia 2018 r. 

od 7 maja 2018 r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

do 09 kwietnia 2018 r.

 do 22 maja 2018 r.

 Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola

 do 10 kwietnia 2018 r. 

do 23 maja 2018 r.

 Potwierdzenie przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

          od 11 kwietnia 2018 r.

          do 18 kwietnia 2018 r.

 od 24 maja 2018 r.

do 1 czerwca 2018 r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 do 23 kwietnia 2018 r.

 do 6 czerwca 2018r.

Procedura odwoławcza odbywała  będzie się zgodnie z art. 158 ust. 6-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz59 z poźn. zm.)

 

 

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentó do klas I i klas sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2018/2019

 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym do klas sportowych

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do 31 stycznia 2018r.

...............................

Zgłoszenie rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie

do 26 lutego 2018r.

...............................

Rekrutacja 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 marca 2018r.

do 30 marca 2018r. 

od 3 kwietnia 2018 r.

30 maja 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy I i klasy sportowej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

......................................

w tym przeprowadzenie do klas sportowych prób sprawności fizycznej

do 16 kwietnia 2018 r.

           do 7 czerwca 2018r.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

do 23 kwietnia 2018 r.

         do 12 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia 2018 r.

do 30 kwietnia 2018r.

        od 13 czerwca 2018 r.

        do 20 czerwca 2018 r 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 7 maja 2018 r.

do 27 czerwca 2018r. 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów spoza obwodu wraz z punktacją- ustalone uchwałą Nr XXXII/683/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 roku.

Kryteria ustalone przez Gminę Nakło nad Notecią

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.             

Miejsce prascy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenie

      2.             

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do szkoły podstawowej, do której ubiega się kandydat

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

      3.             

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem

5

oświadczenie rdziców/opiekunów prawnych

      4.             

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

5

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę- ustalone uchwałą Nr XLIV/889/2018  Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Lp.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.            

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

4

zaświadczenie

2.            

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat

4

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

3.         

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują

5

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

4.             

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

3

oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych

5.             

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

1

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT