Portal
Szkoła Podstawowa
04.04.2017

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
roku szkolnym 2017/2018

 

 

            Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59),

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

 

               

 

3. Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XXXII/683/2017 z dnia 23 lutego 2017r.,

 

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 67/2017 z dnia 28 marca

 

2017 r.,

 

5.  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 74/2017 z dnia 31 marca 2017r.,

 

6.  Statut Szkoły.

 

 

 

Harmonogram   postepowania rekrutacyjnego do kl. 1 Szkoły Podstawowej w Paterku

 

 

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

         1.             

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 2 kwietnia 2017 r.

         2.             

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

3 kwietnia 2017 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 14 kwietnia 2017 r.

 

 

od 29 maja do 2 czerwca 2017 r.

         2.             

Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej , w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

do 4 maja 2017 r.

Do 23 czerwca 2017 r.

         3.             

Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 4 maja  2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

       4.             

Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom, po przeprowadzeniu postępowania

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       5.             

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie ich do publicznej wiadomości

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

       6.             

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19 maja 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

7.            

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 maja 2017 r.

do 11 maja 2017 r.

 

               

 Zasady rekrutacji

Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2010

Dzieci z rocznika 2011 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od 1 września 2017 r. po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub gdy posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów.

Obwód szkolny od dnia 1 września 2017 r.:

Paterek, Wieszki, Janowo, Gostusza, Rozwarzyn, Polichno.

           

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej (również sportowej) jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 5. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 6. W sytuacji uzyskania przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 10. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT