Portal
Szkoła Podstawowa
05.03.2015

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w

roku szkolnym 2015/2016

Informujemy, że w miesiącu lutym 2015 r. rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016. Opracowane procedury  rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2008 – 2009 zgodnie z nową ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r., przekazujemy do publicznej wiadomości . Przypominamy również, że obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach.

W sekretariacie szkoły należy pobrać i wypełnić druki, a następnie złożyć je w wyznaczonym terminie,  zgodnie z Harmonogramem Postępowania Rekrutacyjnego.

Harmonogram   postepowania rekrutacyjnego do kl. 1 Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku

1. 02.03.2015r. - 20.03.2015r.     

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej oraz pierwszej sportowej dzieci z obwodu szkoły. 

2. 02.03.2015r. - 20.03.2015r.      

Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej oraz pierwszej sportowej dzieci spoza obwodu.

(Praca komisji rekrutacyjnej)

3. 27.03.2015r.                                    

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. do 20.04.2015r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej  

 

5. do 20.04.2015r.                               

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły - złożenie zgłoszenia do pierwszej klasy.

5. 08.05.2015r.                                    

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

6. 15.05.2015r.  - 05.06.2015r.       

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.                      

7. 08.06.2015r. - 14.08.2015r.      

Procedura rekrutacyjna uzupełniająca.                 

 

 

Zasady rekrutacji

-  Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2008  oraz dzieci 6 – letnichz rocznika 2009 r.

-  Spełnienie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć również dzieci 5 – letnie (urodzone w roku 2010) jeśli taka będzie wola rodziców. W takim przypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

I         

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów.

II        

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej (również sportowej) jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
  3. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
  4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  5. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły.
  6. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
  7. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
  8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
  9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
  10. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT