Portal
Szkoła Podstawowa
08.03.2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w

roku szkolnym 2016/2017

 Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.)

2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

3.   Uchwała Rady Miejskiej w Nakle n. Not. Nr VII/135/2015 z dnia 26 marca 2015 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/307/2016,

4.   Uchwała Rady Miasta w Nakle n. Not. Nr XVIII/306/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

5.   Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

6.   Statut Szkoły.

Harmonogram   postepowania rekrutacyjnego do kl. 1 Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku

 

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Termin

       1.            

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów naboru, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

do 31 stycznia 2016 r.

       2.            

ROZPOCZĘCIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 marca 2016 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

       1.             

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 31 marca 2016 r.

(do godz. 15 00)

 

od 30 maja do 2 czerwca 2016 r.
(do godz. 15 00)

       2.             

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 6 kwietnia 2016 r.

od 7 do 8 czerwca 2016 r.

       3.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2016 r.
(do godz. 15 00)

13 czerwca 2016 r.
(do godz. 15 00)

       4.             

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, 
w postaci pisemnego oświadczenia

od18 do22 kwietnia 2016 r.
(do godz. 15 00)

od15 do16 czerwca 2016 r.
(do godz. 15 00)

      5.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2016 r.
(do godz. 15 00)

17 czerwca 2016 r.
(do godz. 15 00)

      6.             

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, po terminie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

-

29 sierpnia 2016 r.
o godz. 12 00

               

 Zasady rekrutacji

-  Rekrutacja dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, a więc 7 – letnich  z rocznika 2009

-  Dziecko z rocznika 2009, które rozpoczęło naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 może ponownie rozpocząć naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

-  Dzieci z rocznika 2010 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od 1 września 2016 r. po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub gdy posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie 
z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej  przyjmowane są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów.

           

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Nastąpi to po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, składanego do dyrektora szkoły.
 3. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej preferowanej.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wzory dokumentów potrzebnych do rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie szkoły.
 6. Na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, potwierdzonych dokumentami, komisja ustala kolejność przyjęć.
 7. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie określonym w Harmonogramie, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do szkoły.
 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
 10. Jeśli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego szkoła dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 Odwołania

 1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku komisja rekrutacyjna  wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie do 7 dni od złożenia odwołania dyrektor rozstrzyga odwołanie zawiadamiając rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

Uwagi końcowe

 1. Obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły spoczywa na jego rodzicach/prawnych opiekunach.
 2. Procedura rekrutacyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT