Portal
Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna
08.11.2018

 

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                                                                                                      (Dawid Bly)

 

 

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Joanna Magoch – klasy V-VIII SP i Gimnazjum

jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy :Poniedziałek      8:40 – 9:40

                          11:30 – 13:30

Wtorek                9:00 – 10:30

                           12:30 – 14:30

Środa                   8:40 – 9:40

 

Czwartek            8:30 – 10:30

                           12:30 – 13:30

Piątek                 9:00 – 10:30 

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Maria Glanc – klasy I – IV SP


jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:Poniedziałek      8:00 – 10:30

                           12:40 – 15:00

 

Wtorek              8:50 – 9:40

                          10:40 – 11:25

                                                                                                                                              

Środa                 8:50 – 9:40

                          11:45 – 12:30

                          14:20 – 15:00

 

Czwartek          8:00  - 9:40

 

Piątek               8:50 – 9:40

 Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości! 

 

 DROGI  UCZNIU!

Jeśli masz problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak,
 • masz problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś….
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić......

... przyjdź do Pedagoga Szkolnego!


PRZYJDŹ  RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM  NIE POTRAFISZ  

SOBIE PORADZIĆ.  

 

DROGI RODZICU!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • szukasz pomocy.

Zapraszam. Postaram się pomóc.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT