Egzamin gimnazjalny
02.04.2019 zspaterek_redaktor 709
grafika

W dniach 10 - 12 kwietnia br. (środa - piątek) uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego, natomiast uczniowie klas 1-8 SP mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00 do 16.00.

 

Informacja dla uczniów klas trzecich:

Część humanistyczna –  10 kwietnia 2019 r.(środa)

Historia i wiedza o społeczeństwie     godz. 9:00  -  60 minut   (80 minut)

Język polski            godz. 11:00 - 90 minut  (135 minut) 

 

Część matematyczno-przyrodnicza –  11 kwietnia 2019 r.(czwartek)

Przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka i geografia    godz. 9:00   -    60 minut     (80 minut)

Matematyka         godz. 11:00  -   90 minut     (135 minut)

 

Język obcy nowożytny –  12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Test na poziomie podstawowym     godz. 9:00     -   60 minut     (80 minut)

Test na poziomie rozszerzonym      godz. 11:00   -   60 minut    (90minut)

 

Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

 

1. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

 sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespo nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednimmiejscu protokołu egzaminu

 zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z nr PESEL w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi.

Inne rady:

  • Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań, nawet takich, które wydają się Wam podobne do zadań, które rozwiązywaliście wcześniej w szkole.
  • Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi. Upewnijcie się, że w każdym zadaniu zamalowujecie właściwą kratkę.
  • Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać zadania, będziecie musieli przykleić naklejki, wpisać swój numer PESEL i kod. W żaden sposób nie wpłynie to na Wasz wynik egzaminacyjny, ale znacznie usprawni naszą pracę. Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas egzaminu.
  • Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych.
  • I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie! Ciężko pracowaliście, uwierzcie w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę! 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu znajduje się na stronie OKE w Gdańsku -

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin%20gimnazjalny/Informacje_i_komunikaty/2018/20180820%20EG%202019%20Informacja.pdf

Życzymy powodzenia.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane