Regulamin konkursu na tekst hymnu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku
10.11.2017 zspaterek_redaktor 877

I Organizator konkursu

Organizatorami konkursu na napisanie tekstu hymnu szkoły są Dyrektor i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku. Koordynatorami są: nauczyciel języka polskiego i muzyki.

 

II Cele konkursu:

1. Rozbudzanie zainteresowania postacią Jana Pawła II – Patrona Szkoły, autorytetu moralnego.

2. Uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej.

3. Pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i ich rodziców.

4. Popularyzacja szkoły oraz jej Patrona - Jana Pawła II - w środowisku lokalnym.

5. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.

6. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.

7. Stworzenie hymnu - pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą i jej Patronem.

8. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu narodowego, jakim jest hymn oraz jej Patrona Jana Pawła II.

 

III Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział  uczniowie,  rodzice i nauczyciele  oraz absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, jak również sympatycy naszej szkoły.

2.Projekty konkursowe  muszą być realizowane indywidualnie, nie mogą być przygotowane grupowo, chyba że dotyczą ucznia wraz z rodzicami.

3.Uczestnik  jest zobowiązany przedstawić projekt własnego autorstwa.

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV Zasady uczestnictwa

1.Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą oraz jej Patronem - Janem Pawłem II,  jego naukami i wskazówkami etyczno- moralnymi oraz Koncepcją Pracy Szkoły.

2. Hymn powinien zawierać dwie zwrotki i refren.

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

4. Prace konkursowe należy przekazać w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (pendrive) w zamkniętej kopercie.

 

5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora wraz
z adresem zamieszkania, nr telefonu i adresem e-mail oraz oświadczeniem
o oryginalności pracy wg wzoru:

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej oraz że jest to dzieło oryginalne, że nie było ono wcześniej publikowane, i że jego publikacja nie naruszy praw osób trzecich.

……………………………… (data)    ……………………………………….. (czytelny podpis)

 

6. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego tekstu.

 

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do  31 stycznia 2018 r. w sekretariacie szkoły.

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. W przypadku prac nadesłanych
do szkoły decyduje data stempla pocztowego.

 

VI Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

  • p. Longina Kania– dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Paterku
  • p. Alina Sławkowska– wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Paterku
  • p. Aleksandra Białka – nauczyciel języka polskiego
  • p. Marta Trudzińska – nauczyciel muzyki
  • p. Agnieszka Pałubicka- opiekun  Samorządu Uczniowskiego
  •  Paweł Kamiński – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

VII Kryteria oceny prac konkursowych

1.Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- zgodność pracy z tematem,

- trafne i ciekawe jego ujęcie,

-oryginalność tekstu (tekst nie może być kopią już istniejących utworów),

-nawiązanie do sylwetki Patrona szkoły (przede wszystkim do nauk i wartości,

 które głosił),

    - zaprezentowanie charakteru szkoły (zgodnej z Koncepcją Pracy Szkoły),

 - zawartość merytoryczna,

 -poprawność językowa i stylistyczna,

 - realizacja wyznaczników gatunku (hymnu).

2. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

 

VIII Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 18 maja 2018r. podczas uroczystej akademii z okazji poświęcenia Sztandaru  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku.

2. Pierwsze wspólne wykonanie hymnu odbędzie się 18 maja 2018r. podczas uroczystej  akademii.                            

                                                                       Aleksandra Białka,Marta Trudzińska

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane